Een betekenisvol aanbod

Betekenisvolle activiteiten

Het huidige onderwijs voor jonge kinderen vraagt om systematische aandacht voor activiteiten als lezen, schrijven en rekenen/wiskunde, en om het bewaken van de opbrengsten daarvan. Maar aan welke opbrengsten denken we en hoe kan daar op een betekenisvolle manier naar worden toegewerkt? De brede ontwikkeling van het kind staat bij ons centraal. Het leren van basisvaardigheden en specifieke kennis en vaardigheden komt volgens ons het best tot zijn recht in rijke spelactiviteiten – juist ook bij onze thema’s – en in sociale activiteiten zodat kinderen leren samen te spelen en te werken en van elkaar te leren.

Digitale leermiddelen

Digitale hulpmiddelen zijn onlosmakelijk verbonden met onze hedendaagse samenleving. Ook wij gebruiken ze in ons onderwijs en leren kinderen er verantwoord mee om te gaan. We maken onze leerlingen digitaal geletterd. Vanaf groep 4 hebben kinderen een eigen Chromebook voor rekenen. In de bovenbouw gebruiken leerlingen deze ook voor taal en thema waarmee de mogelijkheden voor online kennisverwerving voor leerdoeleinden nog groter zijn.

Volop in beweging

Naast rekenen, taal, lezen en andere cognitieve vakken zijn onze leerlingen gedurende de dag volop in beweging. Niet alleen tijdens het buitenspel en het thematisch werken, maar ook tijdens de gymlessen die gegeven worden door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Ouder-/kindgesprekken

Kinderen die met ouders en leerkrachten praten over hun ‘leerdoelen’. Klinkt dat gek? Niet als je kinderen wilt voorbereiden op hun toekomst, waarin meer dan ooit de nadruk ligt op eigen verantwoordelijkheid. Kinderen kunnen prima zelf oplossingen bedenken als het gaat om de voortgang in hun eigen leerproces. Ze weten vrijwel altijd waar de schoen wringt en wat hen kan helpen om een stapje verder te komen.
Door met elkaar te delen wat goed gaat en waar het kind aan kan werken, weet het kind wat van hem verwacht wordt en kunnen ouders er ook thuis aandacht aan besteden. Zo gaat onderwijs over in opvoeding en zorgt het voor een krachtiger leereffect. En mochten ouders iets apart met de leerkracht willen bespreken, kan daar altijd een afspraak voor gemaakt worden.

Denken in kansen en mogelijkheden

Sommige kinderen hebben meer uitdaging, tijd of een andere aanpak nodig dan de rest van de groep. Op de Sint Adelbertusschool zijn we daar zeer alert op. Wie gaat te gemakkelijk door de lesstof heen? Of wie vindt de leerstof juist te lastig en heeft een extra zetje nodig? Voor de meerbegaafde leerlingen kunnen we de lesstof aanvullen met vreemde talen en computervaardigheden, of we prikkelen hen met Acadin, een digitale leeromgeving, waarin ook hun hersens maximaal aan het werk worden gezet (bijvoorbeeld verrijking of verbreding van de oefenstof). Ook als het leren moeilijk gaat, kijken we hoe we het onderwijs passend kunnen maken. Wat kan een kind wél en wat heeft hij nodig om zich verder te ontwikkelen?