Hier staan wij voor

Pedagogisch klimaat

Wij willen dat onze leerlingen zich breed en goed ontwikkelen. Daarvoor is het belangrijk dat zij zich veilig voelen, competent kunnen zijn en dat er ruimte is voor hun eigen ik. Zo kunnen zij uitgroeien tot jonge mensen met zelfvertrouwen, initiatief en een positief gedrag. We streven er naar om een uitdagende onderwijsleersituatie aan te bieden waarin zij zelfstandig naar oplossingen zoeken.

Thematisch werken

In alle groepen wordt thematisch gewerkt, waarbij de kerndoelen leidend zijn. Binnen een thema komen verschillende leeractiviteiten aan bod, zoals: spel- en onderzoeksactiviteiten, reken- en wiskundeactiviteiten, lees- en schrijfactiviteiten, constructieve- en beeldende activiteiten en gespreksactiviteiten. In het thematische werken zien we kinderen die kunnen en ook willen deelnemen aan vele interessante sociaal-culturele activiteiten (zoals gesprekken voeren, teksten lezen en bespreken, verhalen schrijven en boeken lezen), alleen of in samenwerking met anderen. Een deel van de vakken zoals rekenen, begrijpend lezen, spelling en Engels wordt aangeboden door middel van een methode. Andere vakken zoals lezen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie en creatieve vakken worden binnen een thema geïntegreerd.

Kennis en vaardigheden

Onderwijs moet leerlingen de kennis en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om zich te ontplooien tot autonome deelnemers aan een toekomstige samenleving. Ceativiteit, samenwerking, communiceren, kritisch denken en ICT-geletterdheid vormen naast de cognitieve vakken een belangrijke voorbereiding op het functioneren van onze leerlingen in de toekomst. Deze vaardigheden komen met name aan bod tijdens het thematisch onderwijs.

Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle kinderen van de school en mag meepraten over allerlei dingen die op school gebeuren. Uit de groepen 6, 7 en 8 worden leerlingen gekozen die het leuk vinden om zitting te hebben in de leerlingenraad. De verkiezing hiervoor wordt samen met de leerkracht geregeld. Leerlingenbetrokkenheid is erg belangrijk. Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school, voelen ze zich daar ook meer verantwoordelijk voor. Door middel van het instellen van een leerlingenraad kunnen de kinderen inbreng geven in een aantal dingen die op school spelen.

Talentontwikkeling

In ons onderwijs willen wij naast de cognitieve ontwikkeling leerlingen aanmoedigen om te leren, zich te ontwikkelen en tot bloei te komen en daarbij recht doen aan al hun talenten, kwaliteiten en mogelijkheden. Wij zien ieder kind als uniek persoon zien en ons gevarieerde onderwijs doet recht aan deze diversiteit.

Coöperatief leren

Coöperatief leren is een werkvorm die gebaseerd is op samenwerking. Leerlingen leren niet alleen door interactie met de leerkracht, maar ook van interactie met elkaar. Het is er tevens op gericht om niet alleen jezelf, maar ook de ander verder te helpen met de kwaliteiten die het kind zelf al bezit. Ze worden uitgedaagd om zelf initiatieven te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen. De leerkracht doet hierbij zelf bewust een stapje terug.