Organisatie van het onderwijs

Kwaliteit van het onderwijs

Wij analyseren de resultaten die onze leerlingen behalen en stemmen onze onderwijstijd, de leerstof en de instructie af op de te behalen doelen. Ieder jaar leggen we de opbrengsten van ons onderwijs vast en vergelijken onze gemiddelde score met de score die de inspectie als norm hanteert. Wij zorgen ervoor dat we onze doelen bereiken en we checken regelmatig of we op koers liggen.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs

Op basis van onze observaties, de prestaties van de leerlingen in alle 8 schooljaren en op basis van onderzoeken schoolvorderingentoetsen, adviseren wij ouders ten aanzien van de schoolkeuze. De uitstroom van de groepen 8 naar het voortgezet onderwijs vindt u hier.

Passend onderwijs

Het uitgangspunt van passend onderwijs is dat alle leerlingen recht hebben op onderwijs, op een school, die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Het doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland. In het kader van de Wet op het Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel (zie website) opgesteld. In dit document staat beschreven welke mogelijkheden de St. Adelbertus heeft ondersteuning van leerlingen met uiteenlopende onderwijsbehoeften.

ICT

Alle huidige en toekomstige basisschoolleerlingen zijn vertrouwd met het internet. Voor onze school reden genoeg om aansluiting te zoeken bij deze bron van informatie, maar ook reden om de kinderen te leren er verstandig mee om te gaan. Wij passen binnen de leeromgeving volop mobiele devices toe, waardoor leren minder afhankelijk is van plaats en tijd. Digitale leermiddelen, zoals tablets en Chromebooks worden gebruikt als hulpmiddel en zijn bij uitstek geschikt om beter aan te sluiten bij de behoeften van de individuele leerling.

Groepen

Onze kleutergroepen bestaan uit gecombineerde groepen 1 en 2. De groepen 3 t/m 8 zijn homogene groepen. Er wordt regelmatig samengewerkt in diverse groepjes, soms naar niveau, maar ook naar belangstelling. Deze benadering wordt gecombineerd met een kindgerichte aanpak. Dit betekent dat we rekening houden met de talenten, belangstelling, ervaringen, tempo en motivatie van kinderen. Om hier in ons onderwijs zoveel mogelijk aan tegemoet te komen, werken we op sommige tijden ook groepsdoorbrekend. Op deze manier komen we in ons onderwijs tegemoet aan de individuele onderwijsbehoefte van onze leerlingen.

Onderwijstijd

Onze leerlingen krijgen 25 uur per week les, gelijk verdeeld over 5 dagen. Per jaar krijgt iedere leerling 940 uur onderwijs. Opgeteld over 8 schooljaren is dit 7520 uur.