Ouders en de school

Oudervereniging

Wanneer uw kind naar de St. Adelbertus school gaat, wordt u lid van de oudervereniging. Een afvaardiging  van de ouders vormt het bestuur. De oudervereniging organiseert met inzet van hulpouders in samenwerking met het team verschillende activiteiten op school. Te weten het sinterklaas-, kerst-, carnavals- en paasfeest en ook de schoolfotograaf, koningsspelen, de schoolreisjes en afscheid groep 8. Kortom: de oudervereniging maakt school nog leuker!

Ouderbijdrage

Deze activiteiten worden gefinancierd uit uw ouderbijdrage. U ontvangt hiervoor ook een factuur. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt de hoogte van de contributie vastgesteld en wordt financiĆ«le verantwoording afgelegd.

Samenstelling

Dagelijks bestuur:

Poiling Ong, voorzitter

Marjan Kruit, secretaris

Leon Burgering, penningmeester

MR

Iedere school is op basis van de wet verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Dit inspraakorgaan heeft tot doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap of inspraak te geven. Een aantal taken van de MR is in de wet vastgelegd, ook heeft de MR voor haar functioneren een reglement. Het is belangrijk dat ouders en personeel van de school in de MR meepraten over alle zaken die betrekking hebben op de school. De MR praat niet alleen mee, maar heeft ook advies- en instemmingsrecht. Dat wil zeggen dat het bestuur en de school met betrekking tot bepaalde zaken eerst advies moeten inwinnen of toestemming moeten vragen aan de MR alvorens zij een bepaalde beslissing kunnen nemen.
Ons regelement.

Informatie naar ouders

Wij informeren ouders op verschillende manieren:

  • via Social Schools
  • maandelijkse nieuwsbrief
  • jaarkalender
  • kijkmiddagen en ouderavonden
  • website met o.m. schooldocumenten zoals de schoolgids en het schoolplan
  • klassenouders als schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders van een klas

Educatief partnerschap

De St. Adelbertusschool kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van de ouders bij de school. Deze betrokkenheid maakt dat er korte lijnen bestaan tussen het onderwijsteam en de betrokken ouders, wat maakt dat er snel en in samenhang kan worden ingespeeld op factoren die van belang zijn bij de ontwikkeling van de kinderen. Ouders en school hebben hetzelfde belang, namelijk het welzijn van het kind. Ouders zijn onze educatieve partners.